TH02034 – Kỹ thuật lập trình (Programming Techniques)

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Ghi chú: Nội dung trên trang này sẽ được cập nhật trong quá trình học.

Đây là trang web cung cấp thông tin, tài liệu của môn học Lập trình hướng đối tượng.

Mô hình lập trình hướng đối tượng

Triết lý lập trình: Kỹ thuật làm nhiều thành kỹ năng, kỹ năng thành thạo thành kỹ xảo, kỹ xảo điêu luyện thành nghệ thuật. Mục tiêu hướng tới nghệ thuật lập trình.