TH03106 – Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming)

Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Ghi chú: Nội dung trên trang này sẽ được cập nhật trong quá trình học.

Đây là trang web cung cấp thông tin, tài liệu của môn học Lập trình hướng đối tượng.

Mô hình lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng là chia chương trình thành các đối tượng. Một chương trình hướng đối tượng là một tập hợp các đối tượng tương tác với nhau. Học lập trình hướng đối tượng là học cách "gói" dữ liệu và hàm thành đối tượng, "gói" như thế nào cho đúng, cho hợp lý.