TH03015 – Tương tác người máy và giao diện đồ họa (Human-Computer Interaction and Graphical Interface)

Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

Ghi chú: Nội dung trên trang này sẽ được cập nhật trong quá trình học.

Đây là trang web cung cấp thông tin, tài liệu của môn học Tương tác người máy và giao diện đồ họa.

Hệ tương tác