TH01001 – Tin học cơ sở (Basics of Informatics)

Kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần

Ghi chú: Nội dung trên trang này sẽ được cập nhật trong quá trình học.

Vào - Xử lý - Ra